ฟรี
  • โรงเรียนบ้านหนองดุม
    ม.4 ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1

  • โรงเรียนบ้านหนองดุม
    ม.4 ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1

ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนบ้านหนองดุม ตั้งอยู่  หมู่ที่ 4 ถนน สำโรงทาบ - รันตบุรี ตำบลศรีสุขอำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  32170  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  โทรศัพท์  044- 515614

        โรงเรียนบ้านหนองดุม  ตั้งเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2479 โดยนายอำเภอเป็นผู้ตั้ง ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ  แรกตั้งได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองดุมเป็นสถานที่เรียน  ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

          ต่อมาในปี พ.ศ.  2511 ได้รับเงินงบประมาณ  จำนวน  70,000  บาท  ให้จัดสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป. 1 ฉ. ใต้ถุนต่ำ  3  ห้องเรียนโดยใช้ที่ดินราชพัสดุ  เป็นที่ตั้งโรงเรียน

          ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองดุมเปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา  มีเขตพื้นที่บริการ  5  หมู่บ้าน  คือ

                   หมู่ที่  1   บ้านหนองสระ

                   หมู่ที่  2   บ้านหนองดุม

                   หมู่ที่  3   บ้านหนองเกาะ

                   หมู่ที่  4   บ้านโคกสมบูรณ์

                   หมู่ที่  5   บ้านกระโพธิ์

มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น      คน  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 คน(ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน )  นักเรียนรวมทั้งสิ้น  คน

                  โดยมี  นายสมมิตร  สาลีบุตร  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม