ฟรี
  • โรงเรียนบ้านหนองดุม
    ม.4 ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1

  • โรงเรียนบ้านหนองดุม
    ม.4 ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

     อัตลักษณ์ของสถานศึกษา          รักสะอาด มารยาทดี มีรายได้

     เอกลักษณ์ของสถานศึกษา         ดนตรีดี วิถีพอเพียง